Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Aktivitetar

Alle er fødde «til aktivitet», det er ein naturleg ting for oss alle å vere i aktivitet. Dersom vi ikkje får høve til å halde på med noko, blir vi passive, og etter kvart vil vi mistrivast. Brukarane våre greier ikkje alltid å aktivisere seg sjølv, og derfor må dei ha hjelp til å komme i gang. Aktivitøren hjelper til at flest mogleg får vere i aktivitet ut frå sine interesser, og ut frå behovet dei har på sitt funksjonsnivå. Når vi planlegg, må vi også ta omsyn til dei ressursane brukarane har og tilpasse aktivitetane slik at dei får ein variert og innhaldsrik kvardag.

 

Ordsky 5.jpg