Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenker

Lover

Nedenfor finner du lenker til lover som aktivitøren bør kjenne til:

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

 

Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

 

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Meld. St. 16 (2010–2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

 

Regelhjelp

regelhjelp kan vi finne ut hvilke krav som gjelder for HMS på den typen arbeidsplass som vi jobber på.