Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Aktivisering

 

Dette hovudområdet omfattar heile aktiviseringsprosessen. Her er det snakk om ulike praktiske aktivitetar som skal vere tilpassa funksjonsevna, behova og interessene til brukarane. Lærlingen skal observere og vurdere føresetnadene og funksjonsnivået til brukarane. Kommunikasjon med og motivasjon av ulike brukargrupper inngår i hovudområdet, og konkretisering av idear og produkt ut frå behova og måla til brukarane høyrer òg med. Bruk av digitale verktøy i aktiviseringsprosessen og åleine som aktivitet inngår i hovudområdet. Lærlingen skal lære seg å følgje det gjeldande regelverket knytt til aktiviseringsarbeidet og formålet til verksemda.

 


På dei følgjande sidene kan du skrive inn kva du har gjort i forhold til kvart mål i lærplanen. Det du har skrive skal godkjennast av instruktøren/veiledaren på arbeidsplassen.

Slik kan du ha kontroll på at du kjem deg gjennom alle læreplanmåla i løpet av praksisperioden din.