Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Mål for opplæringa

Fargerikt.jpg
Foto: Cristi111, Dreamstime.

Dette hovudområdet omfattar administrering, kvalitetssikring og dokumentasjon av aktiviseringsarbeidet. Målsetjing og planlegging, kritisk refleksjon og vurdering knytt til aktiviseringsarbeid er ein del av hovudområdet. Lærlingen skal lære å bruke digitale verktøy ved rapportskriving, han/ho skal lære om planarbeid og føring av statistikk og lære å skrive søknader og bestillingar. Kunnskap om prissetjing, marknadsføring og økonomi inngår i hovudområdet. Lærlingen skal lære seg å følgje rutinane og det gjeldande regelverket knytt til personvern og helse, miljø og sikkerheit

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeidet i tråd med måla til verksemda
  • gjere greie for og grunngi målet med aktiviseringsarbeidet
  • dokumentere og vurdere verknader av aktiviseringstiltak for brukarane
  • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos brukaren
  • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på aktivitetar og produkt
  • bruke digitale verktøy i eige arbeid ved planlegging, statistikk og rapportering, marknadsføring og innhenting av relevant informasjon
  • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk knytt til aktivitørfaget i tråd med kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerheit

 

Kjelde: Utdanningsdirektoratet.