Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Aktivitetsleiing

 

Dette hovudområdet omfattar leiing av aktiviseringsarbeidet, inkludert koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukarar og samarbeidspartnarar. Det er òg snakk om å leie grupper og aktivitetar i samband med små og store arrangement. Aktivitetsleiing omfattar at ein må kunne snakke om og presentere kjernekompetansen i aktivitørfaget og utviklinga i faget i møte med samarbeidspartnarar. Ein må òg kunne formidle kva for moglegheiter aktivitetane og produksjonen gir. Etiske problemstillingar, bedriftslære, kommunikasjon og rettleiing inngår i hovudområdet. Aktivitetsleiing handlar om kritisk refleksjon og evaluering av eige arbeid. Lærlingen skal lære seg å følgje det gjeldande regelverket knytt til internkontrollen i verksemda og kvalitetssikring av aktiviseringa.


 

På dei følgjande sidene kan du skrive inn kva du har gjort i forhold til kvart mål i lærplanen. Det du har skrive skal godkjennast av instruktøren/veiledaren på arbeidsplassen.

Slik kan du ha kontroll på at du kjem deg gjennom alle læreplanmåla i løpet av praksisperioden din.