Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I aktivitørfaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

 

Ordsky_del1-kap1.jpg

Å kunne uttrykkje seg munnleg

Å kunne uttrykkje seg munnleg i aktivitørfaget inneber å kommunisere med brukarar, pårørande og kollegaer. Det inneber å gi informasjon om arbeid og aktivisering i tverrfaglege team og å motivere og rettleie brukarar i aktiviseringsprosessar.

 

Å kunne uttrykkje seg skriftleg

Å kunne uttrykkje seg skriftleg i aktivitørfaget inneber å formidle eigne meiningar, vurdere og kvalitetssikre arbeidsprosessen. Det inneber å skrive ulike rapportar, søknader og bestillingar, og å bruke eit visuelt språk gjennom illustrasjonar, skisseteikningar og symbol.

 

Å kunne lese

Å kunne lese i aktivitørfaget inneber å innhente informasjon om brukarar, å forstå faglitteratur, lovtekstar og plandokument og å finne eigna litteratur for lesing saman med eller for brukarar. Det inneber også å forstå symbol og illustrasjonar.

 

Å kunne rekne

Å kunne rekne i aktivitørfaget inneber å setje opp enkle budsjett, føre rekneskap, rekne ut vekt, volum, mengd, kalkulere pris og utarbeide statistikk og diagram.

 

Å kunne bruke digitale verktøy

Å kunne bruke digitale verktøy i aktivitørfaget inneber å kommunisere, formidle og innhente informasjon til bruk i faglege nettverk og å dokumentere og kvalitetssikre eige arbeid. Å bruke digitale verktøy inneber også arbeid med aktiviserings- og opplæringsprogram.

 

Kjelde: Utdanningsdirektoratet.