Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Mål for opplæringa

 

Aktivitetsleiing_72 dpi.jpg
Foto: Monkey Business Images | Shutterstock

Dette hovudområdet omfattar leiing av aktiviseringsarbeidet, inkludert koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukarar og samarbeidspartnarar. Det er òg snakk om å leie grupper og aktivitetar i samband med små og store arrangement. Aktivitetsleiing omfattar at ein må kunne snakke om og presentere kjernekompetansen i aktivitørfaget og utviklinga i faget i møte med samarbeidspartnarar. Ein må òg kunne formidle kva for moglegheiter aktivitetane og produksjonen gir. Etiske problemstillingar, bedriftslære, kommunikasjon og rettleiing inngår i hovudområdet. Aktivitetsleiing handlar om kritisk refleksjon og evaluering av eige arbeid. Lærlingen skal lære seg å følgje det gjeldande regelverket knytt til internkontrollen i verksemda og kvalitetssikring av aktiviseringa.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • leggje til rette, koordinere og leie sosiale, fysiske og kulturelle aktivitetar tilpassa brukarane
  • kommunisere med og rettleie brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar i aktiviseringsarbeidet
  • leie og rettleie brukarar og samarbeidspartnarar i ulike aktiviseringstiltak
  • gjere greie for kjernekompetansen i aktivitørfaget og forstå når det er nødvendig med annan kompetanse
  • nytte digitale verktøy for å oppdatere kunnskapen sin om nye aktivitetar og bruke programvare som er relevant i aktiviseringsarbeidet
  • gjere greie for utviklingstrekk i aktivitørfaget
  • presentere og marknadsføre aktivitørfaget i aktuelle forum
  • utføre aktivitørarbeidet i tråd med dei etiske retningslinjene til faget og evaluere sitt eige arbeid
  • delta i arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring i samsvar med måla og verdisynet til verksemda