Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Å kunne lese

 

FAG: Grunnleggende ferdigheter

    

TEMA: Å kunne lese

 

ARBEIDSFORM: Muntlig og skriftlig

 

Felles læringsmål Konkretisere og grunngi ideer og valg av aktiviteter tilpasset fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter hos ulike brukere.
Notater:
Individuelt mål Her lager du ditt eget mål. Hva vil du lære av denne oppgaven?
Notater:
Oppgavetekst

Du skal ha en halvtimes lesegruppe med brukerne dine. Finn ut hva du vil lese høyt til hver av disse gruppene:

  • Eldre og demente på dagsenter
  • Utviklingshemmede på et arbeidsrettet tiltak
  • Personer som sliter psykisk på et treffsted
  • Barn på SFO i første klasse
Begrunn valgene dine.
Notater:
Rammer for oppgaven

Bruk skolens bibliotek til å finne det du skal lese.

Du får fire skoletimer til oppgaven.

En av de tekstene du foreslår skal du lese litt av høyt for klassen.
Notater:

Vurderingskriterier

  • Egnet lesestoff til alle brukergruppene med begrunnelser.
  • Innleveringen og innholdet.
  • Bruk av tildelt tid.
  • Din ledelse av aktiviteten og kvaliteten på høytlesingen.
Notater:
Egenvurdering av arbeidet Dine egne begrunnelser for det du har valgt å lese. Her skal du selv vurdere innsatsen og løsning av oppgaven ut fra målene.
Notater:

 

Vurderingsskjema til oppgaven «Å kunne lese»

Vurderings-

kriterier:

Kjennetegn på måloppnåelse:

Høyt nivå 6–5

Kjennetegn på måloppnåelse: Middels nivå 4–3

Kjennetegn på måloppnåelse:
Lavt nivå  2–1

Egnet lesestoff til alle brukergruppene

Valget ditt av lesestoff og mengden lesestoff er svært godt tilrettelagt for gruppa. Du har tatt hensyn til det du har lært om de enkelte bruker­gruppene.

Det du skal lese passer til brukergruppene.

Det du skal lese er ikke så godt tilpasset brukergruppene.

Begrunnelser for valg

 

Du har mange tanker og grundige begrunnelser rundt valg av lesestoff i forhold til hver brukergruppe.

Du har noen tanker og begrunnelser rundt valg av lesestoff.

Du har få tanker og mangelfull begrunnelse for valg av lesestoff.

Innlevering av oppgaven og bruk av tid

 

Du har gjort alle deler av oppgaven.

Du utnytter godt tildelt tid og er ferdig til rett tid.

Du har gjort de viktigste delene av oppgaven og leverer til rett tid.

Du leverer deler av oppgaven, og innleveringen kommer for seint.

Hvordan du leder aktiviteten og leser høyt i klassen. 

 

Du viser at du har forberedt deg godt og viser trygghet i situasjonen. Opplesningen er tydelig, med passe tempo og godt tilpasset brukergruppa.

Du har forberedt opplesningen og er delvis tydelig med passe stemmebruk.

Du virker som om du ikke har forberedt opplesningen og du tar lite hensyn til brukergruppa i opplesingen.

Egenvurderingen

Du er kritisk, reflekterer over og vurderer din egen oppgave. Du ser muligheter og foreslår endringer og begrunner valgene dine.

Du skriver mest om det som skjedde og det blir i mindre grad vurdering av eget arbeid. Du har noen begrunnelser for valgene dine.

Du skriver bare noe av det som skjedde og har ingen vurderinger av eget arbeid. Begrunnelser mangler.

Kunne lese_72 dpi.jpg
Foto: Eva Austad.

 

Elevens ønske om karakter før påbegynt arbeid:

 

Elevens karakter etter utført oppgave:

 

Lærerens karakter:

 

Du kan også laste ned denne oppgaven som pdf-fil.